آرش

خیابان شهید کچویی، خیابان شهید اعرابی

ماهور

الهیه، خیابان مریم، خیابان مهدیه، خیابان جبهه

بلور

الهیه، خیابان خیام

افرانه

الهیه، خیابان تختی، خیابان ۱۷

مهرگان

خیابان ولنجک، بوستان یکم، یاسمن یکم و سوم