کوروش

ولنجک، میدان دانشگاه، نبش کوچه آفتاب

پیدایش

خیابان پسیان، شارستان سوم

یوتاپ

الهیه، خیابان فرشته، خیابان تختی

تیارا

الهیه، خیابان بوسنی‌وهرزگوین، خیابان حسابی

آریو

الهیه، میدان تختی، خیابان تختی

داریوش

میدان دانشگاه، خیابان هشترودی، کوچه کیوان

پادنا

خیابان مقدس اردبیلی، خیابان پسیان، باغستان دوم

شادی

تهران، محمودیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان شادآور