کوروش

ولنجک، میدان دانشگاه، نبش کوچه آفتاب

پیدایش

خیابان پسیان، شارستان سوم

یوتاپ

الهیه، خیابان فرشته، خیابان تختی

تیارا

الهیه، خیابان بوسنی‌وهرزگوین، خیابان حسابی

آریو

الهیه، میدان تختی، خیابان تختی

پادنا

خیابان مقدس اردبیلی، خیابان پسیان، باغستان دوم

داریوش

میدان دانشگاه، خیابان هشترودی، کوچه کیوان

شادی

تهران، محمودیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان شادآور