آموزش در لوتوس

باتوجه به اینکه یکی از ارزش‌های بنیادی شرکت لوتوس حفظ کرامت انسانی است که موجب ارج نهادن به منابع انسانی به عنوان ارزشمند‌ترین سرمایه گروه از طریق توانمندسازی، شایسته سالاری، جانشین پروری، هم‌افزایی، ارتقا‌ خلاقیت و ترویج صداقت و احترام متقابل فارغ از سنت‌ها به منظور بهبود انگیزش و تعهدسازی می‌باشد، به همین جهت برنامه‌های […]