اتمام و تحویل پروژه افرانه- تختی 17

ساختمان مسکونی افرانه در منطقه الهیه افتتاح گردید.این ساختمان ۱۱ و ۲۲ واحد مسکونی می باشد .