مراسم تحویل سند پروژه یوتاپ

در مورخ دوازدهم خرداد ماه سال 1397 طی مراسمی سند مالکیت پروژه یوتاپ تحویل مالکین محترم گردید .