اتمام و تحویل پروژه داریوش- اوین

ساختمان مسکونی داریوش در منطقه اوین افتتاح گردید.این ساختمان 7 طبقه و 13 واحد مسکونی می باشد.