اتمام و تحویل پروژه یوتاپ – تختی 13

ساختمان مسکونی یوتاپ در منطقه محمودیه افتتاح گردید.این ساختمان ۹ طبقه و ۹ واحد مسکونی می باشد.