اتمام و تحویل پروژه آرش- اوین

ساختمان مسکونی آرش در منطقه اوین افتتاح گردید.این ساختمان ۱۰ طبقه و ۵۰ واحد مسکونی می باشد.